Přejít k obsahu


Role osobní zkušenosti a interpersonální a masové komunikace v procesu agenda-setting

Citace:
KALVAS, F. Role osobní zkušenosti a interpersonální a masové komunikace v procesu agenda-setting. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, 170 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Role of Personal Experience, Interpersonal and Mass Communication in the Agenda-Setting Process
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Disertace empiricky zkoumá proces agenda-setting (nastolování agendy). Nejprve je v disertaci rekapitulována (1) teorie a rozebrána (2) metodologie výzkumu tohoto procesu. V jednotlivých kapitolách je pak empiricky ověřována (3) podstata fungování tohoto procesu, (4) role struktury mediálního obsahu, (5) role přímé osobní zkušenosti, (6) role interpersonální komunikace a (7) role genderu. V závěru autor shrnuje získané výsledky: (1) koncept individuálních šancí a priorit byl opakovaně vyvrácen. Koncept důvěry v média je velmi omezený - platí pouze pro osoby, které nekonzumují mediální sdělení často. Princip procesu nastolování agendy (agenda-setting) nejlépe popisuje paměťový koncept. (2) Osobní zkušenost byla falsifikována jako kognitivní impuls, který determinuje proces nastolování agendy (agenda-setting). Výsledkům nejlépe odpovídalo zdůvodnění role osobní zkušenosti dle teorie závislosti, ale toto vysvětlení nemohlo být podrobeno falsifikaci. (3) Dvojstupňový tok komunikace nejlépe popisuje roli interpersonální komunikace. (4) Muži jsou častěji vystaveni debatám o veřejných problémech kvůli představám o vhodných diskusních tématech. Shodný typ představ vedl ženy k intenzivnějším diskusím o osobních tématech. (5) Výsledky ukazují, že vzdělání a mediální konzumace mohou formovat kritéria pro hodnocení důležitosti témat/ problémů. Disertace přináší čtyři metodologická zjištění a inovace: (1) analytická metoda hierarchických lineárních modelů je poprvé použita v kontextu zkoumání procesu nastolování agendy (agenda-setting). Relevance této metody je zdůvodněna. (2) Je formulována nová míra pro důvěru médiím. (3) Analýzy potvrzují, že znění otázek hraje významnou roli při měření veřejné agendy. (4) Je nutné rozšířit design výzkumu nastolování agendy (agenda-setting) o kvalitativní metody.
Abstrakt EN: The thesis (1) briefly summarizes agenda-setting theory; (2) discusses research methodology; (3) investigates the very principle of the process ? the causal mechanism of the influence of media content upon the public opinion; (4) studies how parameters of the structure of media coverage influence public opinion; (5) describes the role of the personal experience, (6) interpersonal communication, and (7) gender in the agenda-setting process. The thesis reports the following substantive findings: (1) The concept of individual odds and priorities has been uprooted repetitively. The concept of trust in media institutions is very limited ? this concept holds true only for persons who do not consume media coverage frequently. The principle of agenda-setting process is described best by memory-based concept. (2) Personal experience has been falsified as a cognitive cue determining the agenda-setting process. Explanation of the role of personal experience based on the dependency theory has been theoretically justified the best, but it could not be subjected to falsification. (3) The two-step flow of communication theory is best in describing the role of the interpersonal communication. (4) Males are prodded to more intensive discussions about public concerns by ideas about suitable discussion topics. The same type of ideas prod females to more intensive discussion about personal concerns. (5) Findings suggest that education and the media coverage consummation could form the touchstones for considering important issues. The thesis brings four methodological findings and innovations. (1) The analytical method of hierarchical linear models is used first in the context of investigation of agenda-setting process. The relevance of this method is justified. (2) A new measure is formulated for the trust in media. (3) The analyses prove that question wording does matter in the measuring of public agenda. (4) It is necessary to widen the research design of the agenda-setting process with qualitative methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička