Přejít k obsahu


Migrace, mobilita a reprodukční zdraví

Citace:
Pařízková, A., Hrešanová, E. Migrace, mobilita a reprodukční zdraví. Kulturka, Sedláčkova 15, Plzeň, 08.06.2017 - 08.06.2017.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Migration, mobility and reproductive health
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D. , Mgr. Ema Hrešanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Migrace je proces, který je v mnoha různých rovinách spjat se zdravím dotyčných osob, přičemž obzvláště silně ovlivňuje reprodukční a perinatální zdraví migrujících žen a jejich dětí. Zároveň  se v celé oblasti lidské reprodukce a zejména v posledních cca dvaceti letech vyskytuje rostoucí mobilita lidských těl, tělesných substancí, objektů, technologií a vědění, které překračují hranice, včetně těch státních, proto, aby uspokojily rodičovské touhy a potřeby pomocí reprodukční medicíny a průmyslu (Krolokke et al. 2016). Pohyb napříč státními hranicemi, lokálními institucemi a v rámci globálních nerovností se však stává zdrojem rizik a zranitelnosti, je sférou obchodních zájmů, ale také nástrojem k hledání řešení. České sociální vědy se výrazněji zaměřují na politické a ekonomické aspekty migrace než na tématiku zdraví. Tou se zabývají především v souvislosti se zdravotním pojištěním, jemuž jistou pozornost věnuje i veřejnost a média. Oblast reprodukčního zdraví i přes svou důležitost pro jednotlivce (zejména těch se zkušeností migrace či různých typů mobility) i pro společnost jako celek není v českém kontextu dostatečně reflektována. Cílem workshopu bylo vytvořit kreativní prostor pro výměnu poznatků, zkušeností a nápadů mezi vědkyněmi a vědci zabývajícími se těmito tématy a diskutovat možnosti případné spolupráce na tomto poli. Prezentované a diskutované příspěvky: Migrace a porod: dvojí transice v intersekci statusů [Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D., Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.] Vývoj a současný stav komerčního zdravotního pojištění migrantů v ČR [PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.] Efekt zdravé migrantky: vliv země původu a vzdělání rodiček na porodní hmotnost [Mgr. Martina Štípková, Ph.D.] Migrace za zdravím: Reprodukční turistika osvobozující a omezující [Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.] „Jak najít duši“ - emoce v procesu nucené migrace [Mgr. Petra Ezzeddine Ph.D.] Migrantky jako zranitelné pacientky [Mgr. Alena Glajchová]
Abstrakt EN: Migration is linked to the health of the migrants on many different levels. Particularly strong it influences the reproductive and perinatal health of migrant women and their children. Simultaneously, in the history of human reproduction there has been a growing mobility of human bodies, bodily substances, objects, technologies and knowledge that cross the borders, including those of the state, in order to satisfy parental desires and needs through reproductive medicine and industry (Krolokke et al., 2016). However, crossing national borders, local institutions and global inequalities is a source of risks and vulnerability. It is a sphere of business interests, but also a tool for finding solutions. Czech social sciences focus more on the political and economic aspects of migration than on health. They are concerned with health insurance, which the public and the media also pay attention to. The reproductive health, despite its importance for individuals (especially those with migration or other types of mobility) as well as for society as a whole, is not sufficiently reflected in the Czech context. The aim of the workshop was to create a creative space for the exchange of knowledge, experiences and ideas among scientists dealing with these topics and discuss the possibilities of cooperation. Titles of presentation: Migration and childbirth: the double transition in the intersection of statuses [Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D., Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.] Development and current state of commercial health insurance of migrants in the Czech Republic [PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.] Healthy migrant effect: the influence of the country of origin and education of mothers on birth weight [Mgr. Martina Štípková, Ph.D.] Migration for Health: Reproductive tourism liberating and restricting [Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.] "How to find a soul" - Emotions in the process of forced migration [Mgr. Petra Ezzeddine Ph.D.] Migrants as vulnerable patients [Mgr. Alena Glajchová]
Klíčová slova

Zpět

Patička