Přejít k obsahu


Násilí v procesech marginalizace žen v oblasti poskytování placených sexuálních služeb

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A., FRÝBERT, J. Násilí v procesech marginalizace žen v oblasti poskytování placených sexuálních služeb. Sociální práce (Sociálna práca), 2016, roč. 16, č. 6, s. 45-61. ISSN: 1213-6204
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Violence in the Process of Marginalization of Women in the Provision of Paid Sexual Services
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D. , PhDr. Jiří Frýbert
Abstrakt CZ: Poskytování placených sexuálních služeb a násilí jsou vzájemně propojeny, přičemž oba procesy úzce souvisí s procesy marginalizace. Tyto procesy chceme zachytit se zapojením konceptu intersekcionality. Cílem textu je analýza konfigurace faktorů formujících pozice jedince v systému nerovností, tedy jeho/její zranitelnosti v procesech marginalizace a její propojení s násilím. Výzkum byl realizován s pomocí 29 polo-strukturovaných rozhovorů s ženami, které prodávají sexuální služby na ulici. Systémy útlaku založené na třídě a genderu se v životech žen prolínají a kumulují, což formuje bariéry, které je pro ženy obtížné překročit. Chudoba ženy přivedla k prodeji sexuálních služeb na ulici, což je následně vzdaluje formálním procesům a institucím a udržuje jejich nejistou ekonomickou situaci. Prolínání třídy a genderu v prostředí sexbyznysu krystalizuje v silné stigma spoluvyřazující jedince z „normálnosti“, členství a bezpečí. Stigmatizace se přímo podílí na riziku násilí, s nímž se ženy ve svém životě setkávají. Nejpatrnější je propojení stigmatu a násilí ve zkušenosti s nadávkami a ponižováním, s nimiž se většina žen setkává prakticky každodenně, a to jak v soukromém, tak pracovním životě. Marginalizované jsou tyto ženy také pro obor sociální práce, který se jim jako specifické cílové skupině nevěnuje.
Abstrakt EN: Providing paid sexual services and violence intertwines and both processes are closely related to processes of marginalization. The concept of intersectionality helps us to see how the interaction of the socio-cultural categories produces social inequalities. The text aims to analyze the configuration of factors shaping a person’s position in the system of inequalities, thus his or her vulnerability in the processes of marginalization and its connection with the violence.The research was conducted using 29 semi-structured interviews with women who sell sexual services on the street. Systems of oppression based on class and gender intersect and cumulate in women’s lives, which forms barriers difficult to overcome. Intersection of class and gender in connection with sex industry crystallizes in a strong stigma disqualifying subject from “normality”, membership and security. Stigmatization directly contributes to the risk of violence that women face in their lives. The most notably interconnection of stigma and violence emerged in the experience with insults and humiliation, which women experience almost every day, both in private and professional life. These women are also marginalized in the social work discipline, which does not devote to them as a specific target group.
Klíčová slova

Zpět

Patička