Přejít k obsahu


Prarodičovství jako klíčová součást mezigenerační solidarity a opomíjený aspekt české rodinné politiky

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Prarodičovství jako klíčová součást mezigenerační solidarity a opomíjený aspekt české rodinné politiky. Praha, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Otázka mezigeneračních vztahů a solidarity představuje opakující se téma v debatách o tzv. demografickém stárnutí populace. Senioři/ky jsou bohužel často v těchto debatách popisováni pouze jako závislí členové rodiny, kteří péči poskytují. Tento příspěvek usiluje o to zviditelnit roli seniorů/rek rovněž jako těch, kdo péči a pomoc aktivně poskytují a od nichž směřuje nezanedbatelná část zdrojů a pomoci směrem k mladším generacím. Zaměřuje se přitom specificky na roli prarodiče a péči poskytovanou vnoučatům. Příspěvek je rozdělen do tří částí. V první části na základě analýz dat SHARE ukazuje, jaký charakter má zapojení prarodičů do péče v ČR (co se týče počtu hodin, které prarodiče stráví péčí o malá vnoučata či vlivu sociodemografických charakteristik jako je pohlavní, vzdělání či rodinný status na zapojení do péče). Druhá část příspěvku představuje normy spojené s rolí prarodiče. Vychází přitom z kvalitativního výzkumu, v jehož rámci bylo dotazováno 20 matek a 20 babiček dětí do 10 let. Analýza se v této části soustředí na identifikování očekávání spojených s rolí prarodiče (jakou formu má mít jeho/její zapojení a jak má vystupovat ve vztahu k rodičům a vnoučatům). Zaměřujeme se přitom specificky na často protichůdné nároky, které jsou na prarodiče kladeny a na potenciální dopady těchto nároků na pracovní biografie seniorů/rek. Třetí část příspěvku usiluje o kritické zhodnocení současné rodinné politiky, která péči poskytovanou prarodiči a její dopad na pracovní biografii i každodennost starší generace ignoruje. Příspěvek v závěrečné části představuje konkrétní doporučení, která by napomohla zviditelnit tuto péče a zlepšit postavení prarodičů.
Klíčová slova

Zpět

Patička