Přejít k obsahu


Women’s attitudes toward forming new partnerships in widowhood: The search for "your own someone" and for freedom

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Women’s attitudes toward forming new partnerships in widowhood: The search for "your own someone" and for freedom. JOURNAL OF WOMEN & AGING, 2016, roč. 28, č. 1, s. 34-45. ISSN: 0895-2841
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Women’s attitudes toward forming new partnerships in widowhood: The search for "your own someone" and for freedom
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Text vychází z analýzy 20 biografických rozhovorů se ženami, které ovdověly a prošly již tranzicí odchodu do důchodu. Diskutuje jejich postoje k navazování nových intimních vztahů a formy partnerství, které některé z nich v pozdějším věku navázaly. Text se zaměřuje na roli genderu a genderovanosti instituce manželství jako významné faktory ovlivňující postoje žen k uzavírání dalších manželství. Zkušenost ovdovění je důležitá tranzice, jež kromě traumatu a řady obtíží zároveň přináší ženám možnost vymanit se z předchozích genderových norem a očekávání. Pochopení charakteru těchto změn, které často otevírají možnosti k alternativním formám sebe-naplnění, představuje klíčový faktor ovlivňující strategie žen při navazování dalších vztahů ve stáří.
Abstrakt EN: This text is based on an analysis of 20 biographical interviews with women who are both retired and have been widowed. The text discusses women’s attitudes toward beginning new intimate relationships and the kinds of partnerships some of them have formed in old age. The author discusses the role of gender and gendered behavior in the institution of marriage as an important factor influencing women’s attitudes toward remarrying. The experience of being widowed is an important transition that, besides trauma and difficulties, also presents an opportunity to escape from the previous gender norms and expectations. The significance of these changes, which often open up opportunities for alternative forms of self-fulfillment, become part of the strategies that women select when entering future partnership arrangements.
Klíčová slova

Zpět

Patička