Přejít k obsahu


Když se lidé mění ve lvy: problém překladu

Citace:
KOBES, T. Když se lidé mění ve lvy: problém překladu. Teorie vědy. Theory of Science, 2015, roč. 37, č. 3, s. 303-325. ISSN: 1210-0250
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: When People Turn into Lions: The Problem of Translation Problem of Translation
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Text se zabývá Latourovým pojetím překladu. Poukazuje na některé epistemologické problémy, které vyplývají ze zohledňování překladu jako předmětu zájmu. Tyto problémy lze redukovat na otázku, zda se na výsledné podobě překladu podílí jen poznávající subjekt, nebo také studovaná skutečnost. Podle způsobu řešení této otázky lze rozlišit mezi lingvistickým a nelingvistickým přístupem. Latourovu snahu o systematičtější vymezení překladu lze chápat jako odklon od lingvistické tradice ve prospěch nelingvistických forem podílejících se na vymezení programu ontologického obratu. V textu jsou v tomto směru diskutovány především problémy redukcionismu, asymetrie, zobecněné symetrie, aktérství a role badatele ve výzkumném procesu. V Latourově perspektivě tento proces není záležitostí fakticity, nýbrž ontologické politiky, v níž dochází k vyjednávání o tom, co činí svět reálným.
Abstrakt EN: The article deals with translational concept of Bruno Latour, focusing on some epistemological issues that arise from the consideration of translation as object of interest. These issues can be reduced to the question whether the final form of translation involves only the knowing subject, or the studied reality as well. Based on the solution to this question, we can distinguish between linguistic and nonlinguistic approaches. Latour’s attempt at systematic conceptualization of translation can be seen as a def ection from the linguistic tradition in favor of nonlinguistic forms involved in the program of the ontological turn. In this sense, the text describes primarily the issues of reductionism, asymmetry, generalized symmetry, agency and the role of researcher in the research process. In Latour’s view, this process is not the matter of facts, but matter of concerns, in which ontological politics consists of negotiation over what makes up the real world.
Klíčová slova

Zpět

Patička