Přejít k obsahu


VALIDATION OF THE CZECH VERSION OF THE PERINATAL GRIEF SCALE

Citace:
RATISLAVOVÁ, K., KALVAS, F., BERAN, J. VALIDATION OF THE CZECH VERSION OF THE PERINATAL GRIEF SCALE. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2015, roč. 6, č. 1, s. 191-200. ISSN: 2336-3517
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: VALIDATION OF THE CZECH VERSION OF THE PERINATAL GRIEF SCALE
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Kateřina Ratislavová , PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. , Doc. MUDr. Jiří Beran CSc.
Abstrakt CZ: Cíl: Vytvořit český překlad dotazníku Perinatal Grief Scale (krátká verze), zjistit jeho spolehlivost a validizovat jej pro měření intenzity zármutku po perinatální ztrátě v České republice. Design: Validizační studie. Metodika: Perinatal Grief Scale byla se souhlasem autorů přeložena metodou „Translation/ Back Translation“ a metodou „Focus Group Translation“ byla vytvořena finální verze překladu. Tato verze byla testována u skupiny 87 žen, které prožily perinatální ztrátu v České republice v letech 2007 – 2013. Validizace české krátké verze Škály perinatálního zármutku (CzSVPGS) byla provedena pomocí explorační a konfirmační faktorové analýzy, reliabilitu jsme posoudili pomocí Cronbachova alfa koeficientu. Psychosociální koreláty CzSVPGS byly hodnoceny Pearsonovým korelačním koeficientem. Výsledky: Zjistili jsme, že v České republice můžeme využít CzSVPGS jako jednofaktorovou škálu se zachováním všech položek původní škály. Nerotované řešení explorační faktorové analýzy odhadlo jeden velmi silný faktor (60,5 % celkové variance), který má uspokojivé zatížení na všech 33 výrocích. Reliabilita tohoto výzkumného nástroje stanovená pomocí Cronbachova alfa koeficientu (α = 0.9545) indikuje vysokou spolehlivost. Závěry: Dotazník CzSVPGS doporučujeme využívat u žen po perinatální ztrátě k objektivizaci intenzity zármutku a vyhledání rizikové skupiny žen, které jsou psychicky zranitelnější, aby jim mohla být poskytnuta pomoc zdravotnickým systémem.
Abstrakt EN: Aim: To translate the Perinatal Grief Scale questionnaire (short version) into the Czech language, assess its reliability and validate its use for measuring perinatal grief intensity in the Czech Republic. Design: A validation study. Methods: The Perinatal Grief Scale was, with the authors' consent, translated using the translation/back translation method. The focus group translation method was used for the final version of the translation. This version was tested on a group of 87 women who experienced perinatal loss in the Czech Republic between 2007 and 2013. The Czech short version of the Perinatal Grief Scale (CzSVPGS) was validated using exploration and confirmation factor analysis while its reliability was assessed using Cronbach's alpha coefficient. Psychosocial correlations of the CzSVPGS were assessed using the Pearson correlation coefficient. Results: We found that the CzSVPGS may be used as a single factor scale while maintaining all elements of the original scale. The unrotated solution of the exploration factor analysis estimated a strong factor (60.5% of total variance) that has a satisfactory burden in all 33 items. The reliability of this research tool as measured by Cronbach's alpha (α = 0.9545) was high. Conclusion: We recommend that the CzSVPGS is used to objectivize grief intensity in women after perinatal loss and to identify high-risk women who are more vulnerable so that the healthcare system could help them.
Klíčová slova

Zpět

Patička