Přejít k obsahu


Ovdovění a partnerské vztahy žen ve stáří

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Ovdovění a partnerské vztahy žen ve stáří. In Proměny partnerství : životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 194-217. ISBN: 978-80-7419-142-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Widowhood and intimate relationship in later life
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologické nakladatelství
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se věnuje otázkám partnerského života ve stáří. Vychází přitom z analýzy biografických rozhovorů se ženami, které již odešly do důchodu a zároveň byly vdovami. Text diskutuje vztah těchto žen k navazování dalších intimních vztahů i podobu konkrétních partnerství, které některé z nich ve stáří navázaly. Autorka v něm vyzdvihuje zásadní roli genderu a genderovanosti instituce manželství jako důležitého faktoru ovlivňujícího postoje žen ke vstupu do dalšího manželství. Představuje zkušenost ovdovění jako traumatický a významný přechod, který kromě obtíží přináší i možnost vyvázat se z předchozích genderových norem a očekávání. Význam těchto změn, které často otevírají prostor pro alternativní formy sebenaplnění, se pak promítá i do strategií, které ženy volí při vstupu do dalších partnerských uspořádání.
Abstrakt EN: The concluding is devoted to the issues of partnership relations in old age. The text is based on analysis of biographical interviews with women who have gone into retirement and have been widowed, and discusses the attitudes of these women towards forming new intimate relationships in the form of concrete partnerships which some of them have formed in old age. The author emphasizes the fundamental role of gender and genderizationgendered nature of the institution of marriage as an important factor influencing attitudes by women towards remarrying. It presents the experience of widowhood as a traumatic and important transition, which besides all the difficulties also presents an opportunity to escape from previous gender norms and expectations. These changes, which often create room for alternative forms of self-fulfillment, then become part of the strategies that women opt for when choosing future partnership relationships.
Klíčová slova

Zpět

Patička