Přejít k obsahu


"Women are just more active" ? gender as a determining factor in involvement in senior centres

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. "Women are just more active" ? gender as a determining factor in involvement in senior centres. AGEING & SOCIETY, 2013, roč. neuveden, č. 30.4.2013, s. 1-23. ISSN: 0144-686X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: "Women are just more active" ? gender as a determining factor in involvement in senior centres
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Centra nabízející volnočasové aktivity pro seniory lze vnímat jako jedny z výrazných aktérů převádějících diskurz aktivního stárnutí formovaný na úrovni gerontologických přístupů a sociální politiky do konkrétní praxe práce se seniory. Text vychází z analýzy dat získaných během tříletého zúčastněného pozorování každodenního chodu dvou těchto center a 47 hloubkových rozhovorů s jejich klienty/kami a zaměstnanci. Ačkoliv je aktivní stárnutí předkládáno jako univerzálně vhodný model stárnutí, v obou centrech se vyskytují prakticky pouze ženy. Text analyzuje gender jako jednu ze základních dimenzí ovlivňujících možnost jednotlivých aktérů participovat na reprezentacích aktivního stáří. Ukazuje, jak se tento aktivní životní styl stává součástí genderové habitu s ohledem na existenci paralely mezi tím, jak jsou ženská těla disciplinovaná v mládí a produktivním věku a požadavky, který diskurz aktivního stáří klade na stárnoucí ženy. Analyzuje větší zapojení žen do center a roli, kterou aktivitě a centru samotnému ve svém životě přisuzují, v kontextu jejich předchozí genderované biografie. Zároveň poukazuje na to, že gender jako princip proniká do fungování těchto organizací, kódovaní jejich prostorů a především do samotné představy aktivního stáří.
Abstrakt EN: Centres for seniors offering leisure-time activities currently represent significant actors that translate the idea of active ageing into a particular approach to seniors. Despite the fact that active ageing is now represented by the state and providers of social services as the universally desirable way of ageing, the significantly smaller numbers of male clients was identified as a marked feature of such organisations. A three-year ethnographic study was conducted at two centres in the Czech Republic which offer seniors-only leisure-time activities strongly grounded in the idea of active ageing. The method of participant observation was used, and 47 in-depth interviews were conducted with the centres' clients and employees. The higher participation by women in the centres and the role they attribute to such organisations in their lives is analysed in the context of their previous gendered biographies. Gender patterns embedded in the way daily activities at the senior centres are organised, as well as in the idea of active ageing itself, are highlighted. Despite the seeming invisibility of gender as a principle that structures the way these centres are run, they are in fact gendered organisations, where gender emerges as a basic principle affecting the chances of participating in active ageing as presented by the centres.
Klíčová slova

Zpět

Patička