Přejít k obsahu


Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic

Citace:
VÁNĚ, J., LUŽNÝ, D., ŠTÍPKOVÁ, M. Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic. In Altern in den Religionen. Berlin - Wien : LIT Verlag, 2013, s. 184-203. ISBN: 978-3-643-50477-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic
Rok vydání: 2013
Místo konání: Berlin - Wien
Název zdroje: LIT Verlag
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D. , Doc. PhDr. Dušan Lužný Dr. , Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Předkládaná kapitola zkoumá podoby religiozity v České republice, která řazena mezi nejvíce sekularizované země v Evropě.Srovnává tři generace občanů České republiky, a pokouší se nalézt rozdíly v jejich religiozitě s ohledem na odlišná náboženská klimata, během nichž byly tyto generace socializovány. Nejstarší a nejmladší generace vyrůstaly v poměrně liberálním prostředí, buď v předkomunistickém (první republika) nebo během postkomunistické éry po roce 1989. Oproti nim střední generace prošla socializací v náboženství nepřátelské atmosféře ateistické režimu. Zaměřujeme se na dva druhy religiozity, tradiční a alternativní. Jak se dalo očekávat, našli jsme vyšší míru religiozity u nejstarší a nejmladší generace ve srovnání s tou střední. Tyto rozdíly byly výraznější v případě tradiční církevní orientované religiozity.
Abstrakt EN: In this text, we explore the character of religiosity in the Czech Republic, a country ranked among the most secularized ones in Europe. We compare three generations of Czech Republic?s citizens and we expect to find differences in their religiosity due to different religion climate during their socialization: The oldest and the youngest generations grew up in a rather liberal environment, either during the pre-communist First [Czechoslovak] Republic or during the post-communist era after 1989. In contrast, the middle generation has gone through socialization in the religion-hostile atmosphere of an atheistic regime. We focus on two forms of religiosity, a traditional and an alternative. As expected, we found higher religiosity among the oldest and the youngest as compared to the middle generation. These differences were more pronounced in the case of traditional, church-oriented religiosity.
Klíčová slova

Zpět

Patička