Přejít k obsahu


Genderovanost porodu jako příklad antropologického zkoumání lidské reprodukce: přehled klíčových konceptů

Citace:
HREŠANOVÁ, E. Genderovanost porodu jako příklad antropologického zkoumání lidské reprodukce: přehled klíčových konceptů. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 177-189. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Genderedness of Childbirth As an Example of an Anthropological Study of Human Reproduction: an Overview of Key Concepts
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová Ph.D.
Abstrakt CZ: V posledních několika letech se sociální vědci stále více zabývají výzkumem lidské reprodukce, která nabízí řadu inovativních podnětů k rozvoji sociální teorie. Tento text staví na odborných diskuzích, jež tématu lidské reprodukce přiznávají centrální místo v sociálním životě. Konkrétně se soustředí na porod jakožto jednu z vrcholných reprodukčních událostí a zkoumá jeho genderové aspekty. Představuje klíčové koncepty, které zviditelňují genderovanost porodu, přičemž staví na poznatcích subdisciplín, jako je antropologie porodu, antropologie genderu a dalších příbuzných sociálně vědeckých oborů. V tomto textu nejprve vysvětluji, co konstituuje genderovanost porodu a jakým způsobem genderové vztahy formují porodní proces. V tomto ohledu stavím na třech pojetích genderu v teoriích zdraví dle Connell. Následně se zaměřuji na kulturní aspekty porodu a dokazuji jeho kulturní konstrukci se zvláštním důrazem na gender. V další části diskutuji podstatnost genderových rolí, jež jsou hluboce internalizované a působí i během samotného průběhu porodu, čímž výrazně ovlivňují porodní prožitek. Interakce mezi zdravotním personálem a rodičkou je sama o sobě důležitou součástí porodní zkušenosti v západních společnostech. Tu však ovlivňuje celková medikalizace porodu, kterou rozebírám v další sekci. Následně se zaměřuji na oblast moderního porodnictví jakožto dominantní zdroj autoritativní vědění o porodu v dnešních společnostech. Porod je nicméně zásadním milníkem v životních cyklech jednotlivců v nezápadních i západních společnostech. Proto na závěr představuji porod z pohledu tohoto důležitého antropologického konceptu.
Abstrakt EN: In past few years, social scientists have extensively focused on the domain of human reproduction, which started to provide many incentives for the development of the social theory. This paper builds on these scholarly discussions, which emphasize the core role of human reproduction in social lives. In particular, it focuses on childbirth as one of the peak reproductive events and its gender aspects. Its aim is to provide a review of key ideas and concepts that make the „genderedness“ of childbirth visible. It predominantly builds on the anthropology of reproduction and gender, and related scholarship in the social sciences. First of all, I explain what constitutes the gendered nature of childbirth and in what ways gender relations shape the birthing process. I build on Connell's distinction of three main theoretical understandings of gender. Subsequently, I focus on cultural aspects of childbirth and demonstrate its cultural construction with regard to gender. Next I highlight the importance of gender roles which are deeply internalized and work even during the birthing process, thus affecting the whole birthing experience. The interaction between medical personnel and a birthing woman is itself an important part of this experience in Western societies. It is shaped by the the overall medicalization of childbirth, which I discuss as next. Subsequently, I focus on the issue of modern obstetrics as the authoritative knowledge. But childbirth is also a crucial lifecycle event accompanied by rite de passage in non-western as well as Western societies. In the end, I present key works and ideas related to this important anthropological concept in relation to childbirth.
Klíčová slova

Zpět

Patička