Přejít k obsahu


Czech Migrants in the European Migration Space

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A. Czech Migrants in the European Migration Space. Migracijske i etničke teme, 2011, roč. 27, č. 2, s. 177-197. ISSN: 1333-2546
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Czech Migrants in the European Migration Space
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D.
Abstrakt CZ: Volný pohyb osob je jedním ze základních práv občanů Evropské unie. Vnímání prostoru je silně ovlivněno politickými faktory, které mají stále pravomoc definovat bariéry mobility, nebo naopak otevírat brány. Tento text analyzuje propojení definici migračního prostoru ze strany aktérů a jejich jednání. Text vychází z kvalitativního výzkumu mezi českými migrujícími ve Velké Británii. Z jejich narativ vystupují dvě základní podmínky definující Evropský migrační prostor zastoupený Velkou Británií - blízkost a jednoduchost. Legálnost migrace a práce, a dále četnost služeb migračního průmyslu mění vnímání geografické vzdálenosti. Nicméně, i přes otevřenost prostoru, migrující žijí svůj každodenní život ukotven lokálně a zachovávají si českou identitu. Zároveň, otevřenost Evropského prostoru mění potřebu vytvářet společenství založená "pouze" na společné národní identitě.
Abstrakt EN: Free movement of people is one of the fundamental rights of citizens of the European Union. The perception of space is strongly influenced by political factors, which still have power to define barriers of mobility or, on the contrary, open the gates. This text is analyzing the interconnection between the actors’ perception of the migration space and their behaviour. The text is based on qualitative research among Czech migrants in the UK. In their narratives, there appear to be two basic conditions to European migration space represented by the United Kingdom – proximity and simplicity. The legality of migration and work and plenty of services within the migration industry changes the perceived geographical distance. But despite openness within the space, migrants live their everyday lives locally and retain their Czech identity. Simultaneously, the openness of the European space changes the need to create a community based “only” on a common national identity.
Klíčová slova

Zpět

Patička