Přejít k obsahu


Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2011, roč. 47, č. 3, s. 531-564. ISSN: 0038-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologický ústav AV ČR
Autoři: Mgr. Martina Štípková , Doc. PhDr. Martin Kreidl M.A., Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vývojem nerovností ve zdraví novorozenců v průběhu postsocialistické transformace české společnosti. Autoři srovnávají zdraví novorozenců z různých socioekonomických skupin. Zdraví novorozenců je měřeno pomocí šesti ukazatelů založených na porodní hmotnosti, délce těhotenství a vitalitě plodu. Hlavní vysvětlující proměnnou je socioekonomické postavení matky měřené jejím dosaženým vzděláním. Autoři analyzují data z databáze novorozenců z let 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 a 2007 (N=912 591) pomocí víceúrovňových regresních modelů. Výsledky ukazují výrazné rozdíly ve zdraví novorozenců podle vzdělání matky. Tyto zozdíly se ve sledovaném období spíše zvyšují, i když toto zjištění neplatí pro všechny sledované ukazetele zdraví novorozenců. Nerovnosti rostly především v 90. letech a poté se stabilizovaly nebo dokonce poklesly. Autoři nabízí dvě možná vysvětení těchto trendů: selektivní přizpůsobení novým společenským podmínkám a selektivní bezdětnost.
Abstrakt EN: This article explores the impact of the post-socialist transformation of Czech society on the health of newborns from different socioeconomic groups. The authors used six different measures of child health as dependent variables and the mother’s educational attainment as the key predictor. They used birth certificate data on all singleton births in several years between 1990 and 2007 (N=912 591). They estimated a series of random-intercept multi-level models and report the observed trends in health inequality by maternal education. The analysis consistently and persistently showed large gaps in health between children born to mothers with elementary education on the one hand and all other children on the other hand. While the trends are not entirely congruent across all measures of child health, the authors found more evidence of growing inequality than of declining or stable inequality. Inequality grew most in the 1990s and then stabilised or even declined.
Klíčová slova

Zpět

Patička