Přejít k obsahu


Nástin strategií uplatňovaných Katolickou církví v ČR při nastolování veřejné agendy

Citace:
VÁNĚ, J., KALVAS, F. Nástin strategií uplatňovaných Katolickou církví v ČR při nastolování veřejné agendy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2010. s. 222-231. ISBN: 978-80-86174-17-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: An outline of strategy of Czech Catholic Church during setting of the public agenda
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Psychologický ústav AV ČR
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D. , PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem předkládaného textu je představit strategie, které vytváří katolická církev v ČR pro vstup do veřejného prostoru. Autoři přibliţují tři základní strategie, které označují jako: (1) mediální strategie ? jedná se o postup, kdy katolická církev usiluje o nastolení tématu skrze mediální agendu, (2) vertikální strategie ? cílem této strategie je vyuţití tzv. dobře formovaných laiků a politiků pro nastolení politické agendy, (3) horizontální strategie ? tato strategie vyuţívá interpersonální komunikace mezi laiky a veřejností.
Abstrakt EN: We focus on description of strategies that Czech Catholic Church uses to set the public agenda. We conclude our text by description of three such strategies. We name these strategies: (1) media, because Czech Catholic Church intends to set public agenda through setting media agenda, (2) vertical, because Czech Catholic Church intends to set policy agenda through laics in the top of the political hierarchy, and (3) horizontal, because Czech Catholic Church intends to set public agenda through the interpersonal communication between laics and mass public.
Klíčová slova

Zpět

Patička