Přejít k obsahu


Konstruování představ aktivního stárnutí v centrech pro seniory

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Konstruování představ aktivního stárnutí v centrech pro seniory. Sociologický časopis, 2010, roč. 46, č. 2, s. 211-234. ISSN: 0038-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Construction of the Idea of Active Ageing in Centres for Seniors
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Sociologický časopis
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Současné demografické trendy vyvolávají potřebu redefinovat významy stáří a jeho místo ve společnosti. Koncept aktivního stárnutí lze považovat za reakci na tyto snahy novým způsobem konceptualizovat představy života ve stáří. Text nejprve stručně nastiňuje kontext vzniku termínu aktivní stáří a způsoby, jakými je tento koncept v národních i mezinárodních dokumentech a gerontologickém diskursu konstruován jako ?správné? stáří. Na základě etnografické studie dvou center poskytujících volnočasové aktivity pro seniory (založené především na zúčastněném pozorování, hloubkových a neformálních rozhovorech s jeho klienty a zaměstnanci) pak ukazuje 1) jakým způsobem se v rámci běžného chodu centra a přístupu jejich zaměstnanců konstruuje představa aktivního stárnutí a obecně aktivity jako žádoucího a nejvhodnějšího životního stylu ve stáří 2) jakým způsobem se k této představě vztahují klienti samotní. Cílem příspěvku je poukázat na význam aktivity v procesu vytváření normativního obrazu ?dobrého stáří?, který na jednu stranu slouží seniorům jako prostředek vymezení se vůči stereotypním obrazům stárnutí, na druhé straně se ale zároveň jeho prostřednictvím konstituují nové nerovnosti založené na možnosti/ochotě ?aktivně stárnout?.
Abstrakt EN: Current demographic trends are calling forth the need to redefine the meaning of old age and its place in society. The concept of active ageing can be seen as a reaction to these efforts to reconceptualise life in old age. This article first briefly describes the context that gave rise to the term ?active ageing? and how this concept is framed as ?ageing well? in national and international documents and in the discourse of gerontology. Based on ethnographic studies of two centres offering leisure activities for seniors (mainly using participant observation and in-depth and informal interviews with clients and employees), the article shows 1) how the idea of active ageing and generally of being active as an desirable or undesirable lifestyle in old age is constructed in the framework of the centre?s general operations, and 2) how the clients themselves relate to this idea. The objective of the article is to reveal the significance of active ageing in the formation of a normative image of ?ageing well?, which on the one hand helps seniors break away from stereotypical notions of ageing, but on the other hand generates new inequalities based on the ability or willingness to ?age actively?.
Klíčová slova

Zpět

Patička