Přejít k obsahu


Ověření hypotézy o nastolování agendy pomocí panelových dat

Citace:
KALVAS, F. Ověření hypotézy o nastolování agendy pomocí panelových dat. In Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha : Professional Publishing, 2009, s. 76-97. ISBN: 978-80-7431-009-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing Classical Agenda-Setting Hypothesis by Panel Data
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Professional Publishing
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato kapitola empiricky testuje hypotézu o nastolování agendy pomocí panelových a vhodných metod statistické analýzy, čímž se liší od většiny předchozích studií, které využívaly buď pouze agregovaná data, nebo s nimi jako s agregovanými zacházely. Studie využívá data z panelového šetření CVVM "Veřejná a mediální agenda", které probíhalo po dobu 12 týdnů od dubna do července 2008, obsahuje údaje o 648 respondentech a je doplněno daty z kvantitativní obsahové analýzy hlavních českých médií za březen až červenec 2008. Tuto OA provedla pro CVVM firma MediaTenor. Data jsou analyzována jak na mikro, tak i na makro úrovni. Studie tak využívá přístupy "natural history" a "cognitive portrait" dle Acapulco typologie [McCombs 2004: 30-32]. Díky tomuto přístupu studie dospěla ke čtyřem základním zjištěním: (1) na makro úrovni můžeme pozorovat vliv médií na veřejnost v případě téměř všech studovaných témat, zároveň však můžeme na makro úrovni pozorovat v případě některých témat vliv veřejného mínění na mediální obsah. Klasická hypotéza předpokládá pouze jednosměrný vliv od médií k veřejnosti, proto ji tyto výsledky jen omezeně podporují. (2) Můžeme pozorovat silný a omezený vliv na osobní agendu jedince. Avšak můžeme také pozorovat vliv celkového veřejného mínění na osobní agendu. To opět poskytuje pouze omezenou podporu klasické hypotéze. (3) Na vzorce vlivu médií a veřejného mínění se liší na makro a mikro úrovni v případě všech zkoumaných témat. To svědčí o nemožnosti transformace závěrů z makro úrovně na mikro úroveň a vice versa. Tento závěr svědčí o potřebě nového přístupu, který by vztahy pozorované na obou úrovních propojil do jediného integrativního modelu. (4) Ve studii jsou do teorie nastolování agendy zabudovány teorie cyklu pozornosti věnované problému [Downs 1991] a typologie veřejnosti [Cobb, Elder 1983].
Abstrakt EN: Classical agenda-setting hypothesis has been under intensive empirical testing since 1968, year of famous Chapel Hill study by Maxwell E. McCombs a Donald L. Shaw [1972]. Aggregate measures of public agenda are mainly used in such empirical testing, what puts us at the risk of overestimating agenda-setting effects on individual level [Kalvas, Kreidl 2007: 340-341]. We call this problem ecological fallacy generally. I use panel data to avoid this serious problem in my paper. Such an effort is consistent with James W. Dearing and Everett M. Rogers? [1996: 92-95] emphasis on disaggregation in agenda-setting research. Used dataset was collected by Public Opinion Research Center (PORC) in Czech Republic by the means of simple probability sample of 648 Czech inhabitants in the age of 18 to 65. It was twelve-waves panel study collected each Sunday from April 20th to July 6th in the year 2008. Measure of intra-personal agenda of respondent was queried each wave; demographical measures, political participation, media use and personal attitudes was queried in several waves. This panel study was linked with detailed content analysis of all main Czech media (TV, press, and radio). This content analysis was made by InnoVatio o.s. on the day-by-day basis. I assess the linked dataset as very unique, mainly because of week lag between each couple of panel waves and day-by-day basis of content analysis. Such a dataset was never used in testing of classical agenda-setting hypothesis. I analyze this dataset on macro and individual level. I use method of Prais-Winsten model with panel-corrected standard errors on the macro-level and methods of generalized estimating equations and conditional logit model on the individual level. I use approach of cognitive portrait from Acapulco typology [McCombs 2004: 30-32] on both levels. It means that I select seven issues and test agenda-setting hypothesis only on them. Such a testing leads me to several conclusions. (1) We can observe media effect on public opinion on the macro-level in the case of almost all selected issues, but we can also observe effect of public opinion on media on the same level in the case of several issues. It attests limited support of classical hypothesis. (2) We can observe strong and limited media effects on intra-personal agenda on individual level. But we can also observe strong and limited effects of public opinion on intra-personal agenda. It attests limited support of classical hypothesis, as well. (3) Pattern of media and public opinion's effects on macro-level differs from pattern on individual level in the case of all selected issues. It attests impossibility of transferring conclusions from macro-level to individual level and vice versa. And it attests we need new approach for joining macro and individual level in an integrative model, as well. (4) I incorporate theory of issue attention cycle [Downs 1991] into explanation of processes on macro-level and typology of public [Cobb, Elder 1983] into explanation of processes on individual level.
Klíčová slova

Zpět

Patička