Přejít k obsahu


Nastartovali nás jako motorky : činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku

Citace:
KOBES, T. Nastartovali nás jako motorky : činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, 135 s. ISBN: 978-80-7043-823-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: They Started Us as Motorbykes. The Activities of NGOs in Soloution of Roma Issue in East Slovakia
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Činnost NNO v kontextu regionálního rozvoje a řešení romské problematiky vystupuje po roce 1999 jako jedno z témat regionálního rozvoje na Slovensku. Angažování slovenských NNO v romské problematice nebylo nikterak samozřejmé. Nárůst jejich angažmá vyrůstá na předpokladu rámcového strategického dokumentu slovenské vlády, který explicitně romskou problematiku uvádí do souvislosti s regionálním rozvojem a činností NNO, a vzrůstající participací zejména zahraničních donorů v této oblasti. Činnost těchto NNO v regionálním rozvoji není vnímána v klasických intencích nositelů demokratických principů, které se podílejí na demokratizaci slovenské společnosti. NNO jsou chápány jako iniciátor procesů sociální změny kontextuálně sepjaté s oblastí regionálního rozvoje. Rozvoj figuruje jako rámec, v němž jsou konzervovány evolucionistické premisy, jejichž důsledkem je klasifikace společností a kulturní diverzity v základních dichotomiích tradiční vs. moderní, zaostalý vs. pokročilý, vnucující veřejnosti představu o odlišných dynamikách existujících systémů, které jedny odsuzují k životu v moderně a druhé k životu ve své přirozenosti nebo svázané v poutech předsudků a tradic. V této perspektivě rozvoj vystupuje jako diskurzivní oblast, která na jedné straně definuje předmět zájmu a prostředky jeho řešení, na druhé straně rozvojový diskurz charakterizuje společnosti a lidé v nich v kategoriích rozvinutosti a zaostalosti. Základním kritériem rozvinutosti je především socioekonomická prosperita. Kritická diskurzivní analýza má potenciál vysvětlit dynamiku sociálních systémů prostřednictvím důrazu na zpochybňování naturalizovaných konvencí, odehrávající se na pozadí sociálního konfliktu v určité diskursivní formaci. Z této perspektivy bylo regionálnímu rozvoji a romské problematice rozuměno jako diskursivním oblastem. V genealogické části je zohledněna významová transformace osvícenstvím formulované cikánské otázky a významové komponenty, které jsou součástí romské problematiky v současnosti. V synchronní perspektivě byl kladen důraz na konkrétní dopady rozvojového projektu, které jsou dokumentovány na jednotlivých případech z konkrétní obce, participující na sledovaném rozvojovém projektu tak, aby byla zodpovězena centrální otázka této práce, co znamená angažmá NNO v oblasti regionálního rozvoje. Přistoupíme-li na Faircloughovu premisu podmíněnosti sociální dynamiky, spočívající v problematizaci naturalizovaných konvencí, potom změna postavení Romů ve slovenské společnosti v rámci regionálního rozvoje za účasti slovenských a mezinárodních NNO je sporná. Základní problém není spatřován v samotném angažmá NNO. Ty jsou vnímány jako legitimní nástroj implementace rozvojových záměrů. Daleko závažnější problém je v samotné transformaci osvícenstvím naformulované cikánské otázky v romskou problematiku. Na ideologicky podmíněné transformaci interdiskursivně sdíleného pojmu Rom je sice patrné, že romská problematika podléhá a zrcadlí širší sociální změny, nicméně osvícenský rámec a cíl, jehož má být v případě slovenských resp. středoevropských Romů dosaženo, se nijakým zásadním způsobem nemění. Základní problém spočívá v existenci Romů jako diskursivního pojmu romské problematiky. Navzdory ušlechtilé aspiraci ho stigmatizuje a v dobře myšlené víře v odstranění různě ideologicky definovaných nedostatků jej činí objektem stálého řešení.
Abstrakt EN: The Roma Issue is one of the major topics in Slovakian regional development. Participation of Slovakian NGOs was not a matter of course in the issue of regional development. The growing NGOs participation is based upon the assumption of the Strategy of Slovakian government explicitly introducing the Roma Issue to the context of regional development. The NGOs activities are not conceptualized as a factor of democratization within the regional development, but they are conceptualized as a factor of power, which has the potential to redefine central objects of the Roma Issue. Development as a framework of the Roma Issue is criticized because of its evolutional patterns, and becouse of idealistic and materialistic determinism. These concepts of development classify the societies and cultural diversity in the dichotomies of traditional vs. modern, underdeveloped vs. developed. The idea about different dynamics of the constituted social systems is the basic mistake of these dichotomies, where someone has to live in modernity and another one has to live in his naturalness or in tradition and superstitions. In this sense development is a discourse which defines the objects and sources of solution, on the other hand this developmental discourse conceptualized people into categories developed, and underdeveloped. The basic criterion of such concept is socioeconomic prosperity. The critical discursive analysis has a capacity to explain dynamic of social systems by disputation about naturalized convections existing in the background of social conflict in the specific discursive formation. In this view the regional development and the Romany Issue is conceptualized as a discourse. The significance of the ?Gypsy Question?, defined by the process of the Enlightenment, and its components, which are part of Roma issue nowadays, are taken into account in genealogical part. The effects of regional development project on the solution of Roma issue are described in the particular case studies in order to answer the major question ? what do NGOs activities mean in regional development? If we accept Faircloughs´ premises about determination of social dynamics by the questioning of naturalized convention, then the change of Roma situation in Slovakian society is problematic. The basic problem is not remarked in the NGOs activities. They are accepted as legitimate instrument in the implementation of developing goals. The much more important problem is in the transformation of ?gypsy question? into the Romany Issue. It is evident that the Roma Issue reflects wider social changes, but the frame of the Enlightenment, and its goal still exist, and the situation of Roma people does not change. The basic problem is remarked in the existence of Roma people as a discursive notion in the Roma issue. In spite of noble aspiration the regional development stigmatizes Roma people and makes them be the object of permanent-sustainable solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička