Přejít k obsahu


Residential Choices of Divorced Women in the Czech Republic

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A., HOŠKOVÁ, L. Residential Choices of Divorced Women in the Czech Republic. Amsterdam, Nizozemské království, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Residential Choices of Divorced Women in the Czech Republic
Rok vydání: 2009
Autoři: Alena Pařízková , Mgr. Lucie Hošková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na provázání rezidenčních voleb, rodinného stavu a trhu s bydlením v Česká republice. Zaměřujeme se na situaci rozvedených žen s nezaopatřenými dětmi a jejich možnosti na trhu s bydlením po rozvodu. Největšími impulsy pro vnitřní migraci jsou důvody spojené s bydlením a fáze životních drah. Rostoucí míra rozvodovosti vytváří zvýšené nároky na bydlení, které mohou přispět k problémům na trhu s bydlením v době deregulace nájemného. Matky s nezaopatřenými dětmi jsou po rozvodu výrazně ohroženy chudobou a nižší životní úrovení, zejména v kontextu problematické pozice na trhu práce a nedostatku sociálního bydlení. Jednou ze strategií řešení situace je návrat do domu rodičů, čímž dojde ke zmírnění finančních nákladů a rozdělení péče o děti mezi matkou a jejími rodiči. Společné bydlení s novým partnerem je další častou strategií. Rezidenční mobilita je silně ovlivněna fungováním trhu s bydlením.
Abstrakt EN: This paper focuses on the connection between residential choices, family status and housing market in the Czech Republic in the present days. We focus on the situation of divorced women with dependent children and present their possibilities in the housing market after divorce. The biggest triggers for internal migration are housing reason and periods of life course. Growing divorce rate creates increased demands for housing, which can contribute to problems on the housing market at the time of rent deregulation. After divorce the mothers with dependent children are significantly in the risk of poverty and lower living standards due to problems on labour market and lack of social housing. One strategy is to move into the house of parents which alleviates financial expenses and also split care of children between the mother and her parents. The second strategy is to move together with a new partner and share expenses with him. The residential mobility is strongly affected by the housing market.
Klíčová slova

Zpět

Patička