Přejít k obsahu


Midwives, women, and the professionalization of midwifery : an ethnographic study of two maternity hospitals in the Czech Republic

Citace:
HREŠANOVÁ, E. Midwives, women, and the professionalization of midwifery : an ethnographic study of two maternity hospitals in the Czech Republic . Cogniţie, Creier, Comportament / Cognition, Brain, Behavior, 2007, roč. 11, č. 2, s. 371-396. ISSN: 1224-8398
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Midwives, women, and the professionalization of midwifery : an ethnographic study of two maternity hospitals in the Czech Republic
Rok vydání: 2007
Autoři: Ema Hrešanová
Abstrakt CZ: Tento text se zabývá problematikou porodní péče v České republice a primárně se soustředí na porodní asistentky jakožto významné poskytovatelky porodní a mateřské péče. Hlavním cílem článku je ukázat, jak kultura porodních asistentek formuje péči, kterou porodní asistentky poskytují ženám ve dvou vybraných porodnicích, kde jsem provedla etnografický výzkum. Na jeho základě se soustředím na tři domény kultury porodních asistentek, které jsou organizovány kolem tří typů vztahů či stanovisek: a) stanovisko daných porodních asistentek ke své vlastní roli, práci a zaměstnanecké identitě; 2) pohled daných porodních asistentek na své kolegyně; porodní asistentky profesionalizátorky; a 3) jejich stanovisko ke klíčové klientele; ženám, které v daných porodnicích rodí. Ukazuji, že všechny tyto tři domény kultury porodních asistentek jsou silně determinovány lékařským modelem porodu, ačkoliv ten byl v poslední době významně zpochybněn z pocit zastánců tzv. alternativního modelu porodu.
Abstrakt EN: This paper deals with maternity care in the Czech Republic. It concentrates on midwives as significant providers of maternity and birth care. The main aim of this paper is to show how the culture of midwives shapes the care they provide. Building on the ethnographic research in two small maternity hospitals in the Czech Republic, I focus on three domains that are organized around three types of views: 1) the views of the participating midwives on their own role, work, and occupational identity; 2) the participants’ views on their colleagues – the midwife "professionalizers"; and 3) the views on their key clients – the women giving birth. I show that all the three domains of the midwife culture are strongly determined by the medical model of childbirth, though this has been significantly challenged by those who promote alternative births.
Klíčová slova

Zpět

Patička