Přejít k obsahu


Biologické a sociální příbuzenství. Kultura a příroda

Citace:
KOBES, T. Biologické a sociální příbuzenství. Kultura a příroda. In Biologická a sociální dimenze člověka. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 64-71. ISBN: 80-87025-02-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Biological and Social Dimenzion of Man
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Vlasta Králová
Autoři: Tomáš Kobes
Abstrakt CZ: Záměrem článku je na základě stati Rity Astuti připomenout diskusi o primárnosti biologického mechanismu prokreace a sociálně podmíněného mechanismu výchovy v oblasti příbuzenství. Astuti stať je v této souvislosti, navzdory rekonceptualizaci studia příbuzenství, chápána jako snaha o návrat zdánlivě vyřešené diskuse nature vs. nurture. Astuti se domnívá, že za využití experimentu z oblasti kognitivní psychologie lze prokázat, že Vezo implicitně s dichotomickým konceptem, který by rozlišovat mezi biologickým mechanismem prokreace a sociálním mechanismem výchovy, pracují. Kritika tohoto konceptu je v textu založena na upozornění, že experiment byl navržen tak, aby bylo možné identifikovat v kolika letech americké děti intuitivně začínají rozumět roli, kterou hraje narození v přenosu určitých vlastností na potomstvo. Podle Astuti výsledku usuzuji, že experiment vytvořil rámec pro logicky podmíněné odpovědi nikoliv pro kulturně adekvátní odpovědi.
Abstrakt EN: The aim of the article is to mention the discussion about the primacy of biological mechanism of birth or the social mechanism of nurture in case of kinship. Although this debate was ended up by David Schneider and by the reconceptualization of kinship in so called new kinhip studies during the 90s, it is possible to understand the Astuti´s article as an attempt to return this issue into social a cultural anthropology. Astutti supposes that experimental procedures can discover their systematical differentiation between the biological mechanism of birth and the social mechanism of nurture. The critics of this concept is based on the attention, that the procedures of experiment was originally based to identify at what age American children can distinguish the role of birth in the transmission of physical features on offsprings. In this view of Astutis´ results I suppose that the experiment created the framework for logically valid answers not cultural adequate answers.
Klíčová slova

Zpět

Patička